Vedtægter

Gældende vedtægter vedtaget på generalforsamlingen i Barcelona den 13. maj 2012.

 

§1 Foreningens navn og hjemsted
1.1. Foreningens Navn er Midtjysk Lederforum.

1.2. Foreningens hjemsted er Herning Kommune.

 

§2 Foreningens formål
2.1. Foreningens formål er at udgøre et mødested til styrkelse af netværket og erfaringsudveksling mellem højt placerede virksomhedsledere. Formålet skal nås ved skabelse af et forum, hvor topledere kan mødes på tværs af brancher og få et konkret erhvervsfagligt udbytte gennem formidling af viden og gennem indbyrdes aktivitet og kontakt til udbygning og forstærkelse af viden og kompetence i virksomhederne.

 

§3 Medlemmer
3.1. Som medlemmer af foreningen kan optages private og offentlige virksomheder.

3.2. Fra og med 1. juni 2005 kan der som nye medlemmer kun optages virksomheder, der er beliggende i Herning eller Ikast-Brande kommune. Endvidere kan der som medlemmer optages virksomheder beliggende uden for Herning og Ikast-Brande kommune under forudsætning af, at virksomhedens repræsentant i foreningen er bosiddende i Herning eller Ikast-Brande kommune.

3.3. Hvert medlem udpeger en eller flere repræsentanter i foreningen. Den eller de repræsentanter medlemmet udpeger efter 1. maj 2012 skal enten tilhøre medlemmets:

Ejerkreds eller
Bestyrelsesformand eller
Direktion/daglig ledelse, herunder eventuelt som afdelingsdirektør, afdelingsleder eller tilsvarende i virksomhedens filial beliggende i Herning eller Ikast-Brande kommune.

3.4. Medlemmer optaget i foreningen efter 1. maj 2012 har kun ret til at udpege 2 repræsentanter, hvis medlemmet har minimum 25 ansatte i Herning eller Ikast/Brande kommune og 3 repræsentanter, hvis medlemmet har minimum 100 ansatte i Herning eller Ikast-Brande kommune.

Alle repræsentanter udpeget efter 1. maj 2012 skal til enhver tid opfylde betingelserne i nærværende vedtægter for at kunne være medlemmets repræsentant. Repræsentanter udpeget før 1. maj 2012 kan vedblive at være medlemmets repræsentanter uanset disse ikke opfylder kravene i § 3.’

3.5. Der kan max. være 300 repræsentanter/medlemmer i foreningen.

 

§4 Generalforsamling
4.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

4.2. Der afholdes hvert år ordinær generalforsamling inden udgangen af maj måned med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år til godkendelse.
  3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
  4. Fastlæggelse af kontingent.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. §8
  6. Valg af bestyrelsessuppleanter, jf. §8
  7. Valg af statsautoriseret revisor.
  8. Behandling af indkomne forslag.
  9. Eventuelt

4.3. Forslag som af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indleveret skriftligt til formanden for bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.

4.4. Indkomne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 2 uger før generalforsamlingen.

 

§5 Ekstraordinær generalforsamling
5.1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter begæring af mindst 20% af det samlede medlemstal af foreningen eller af bestyrelsen.

 

§6 Indkaldelse
6.1. Generalforsamlinger indkaldes ved almindeligt brev eller e-mail til medlemmerne/repræsentanterne med minimum 6 ugers varsel.

 

§7 Stemmeret/afstemning
7.1. På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme, uanset hvor mange repræsentanter medlemmet har i foreningen. Alle sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. Dog kræves til ændring af vedtægterne at mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.

 

§8 Bestyrelse
8.1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 6-8 medlemmer. Det ene medlem er den til enhver tid siddende direktør for Erhvervsrådet. De øvrige medlemmer vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

8.2. På den ordinære generalforsamling vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

 

§9 Konstituering
9.1. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

9.2. Bestyrelsen varetager foreningens almindelige virksomhed og disponerer over de foreliggende midler.

9.3. Ved eventuel stemmelighed i bestyrelsen tæller formandens stemme dobbelt. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening.

 

§10 Regnskabsår
10.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

§11 Opløsning af foreningen
11.1. Til opløsning af foreningen kræves godkendelse af 2 generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 3 ugers mellemrum. Det kræves, at beslutning om opløsning godkendes på hver generalforsamling af mindst 2/3 af de fremmødte.

11.2. Ved foreningens ophør skal foreningens eventuelle formue tilfalde Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande eller lignende organisation.